Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-1124 2012-11-08
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

 DĖL PALANGOS MIESTO  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO

 

2012 m. lapkričio 8 d. Nr. A1-1124

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi  ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 16, 18, 19, 85, 86, 90, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin., 2012, Nr. 82-4264):

1. P a p i l d a u Palangos miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. A1-976:

1.1. 57.12 punktu  ir jį išdėstau taip:

„57.12. vykdant mažos vertės pirkimus, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 35 tūkst. Lt, o darbų pirkimo sutarties vertė – 40 tūkst. Lt.“;

1.2. 72.3 punktu ir jį išdėstau taip:

„72.3. perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytais su pirkimo objektu susijusiais kriterijais, kurie negali nepagrįstai ir neobjektyviai riboti tiekėjų galimybių dalyvauti pirkime ar nesudaro išskirtinių sąlygų konkretiems tiekėjams, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus pagrindinius pirkimų principus.“.

2. P a k e i č i u  Palangos miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. A1-976:

2.1. išdėstau  23 punktą taip:

„23. Perkančioji organizacija skelbimą apie supaprastintą pirkimą, Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 8 dalyje nurodytą informacinį pranešimą ir pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo, kuriuos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir (ar) Taisykles gali paskelbti viešai, skelbia CVP IS, o pranešimus dėl savanoriško ex ante skaidrumo – ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Skelbimai, informaciniai pranešimai ir pranešimai dėl savanoriško ex ante skaidrumo gali būti papildomai skelbiami perkančiosios organizacijos tinklalapyje, kitur internete, leidiniuose ar kitomis priemonėmis. Skelbimas apie mažos vertės pirkimą, kurį perkančioji organizacija numato skelbti viešai, skelbiamas CVP IS ir perkančiosios organizacijos tinklalapyje. Skelbimo ar informacinio pranešimo paskelbimo diena yra jų paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data, pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo diena yra pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje data, mažos vertės pirkimo atveju, kai pirkimas vykdomas ne elektroniniu pirkimo būdu – kvietimo dalyvauti pirkimo procedūrose išsiuntimo diena.“;

2013 m. balandžio 11 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-271 redakcija

 

2.2.  išdėstau 27 punktą taip:

„27. Perkančioji organizacija, šių Taisyklių 102 punkte nustatytais atvejais atlikdama supaprastintą neskelbiamą pirkimą ir priėmusi sprendimą sudaryti sutartį, gali paskelbti informacinį pranešimą, o, kai atliekamas Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų pirkimas ir kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, – pranešimą dėl savanoriško  ex ante  skaidrumo.“;

2.3. išdėstau 57.2 punktą taip:

„57.2. dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;“;

2.4. išdėstau 57.10 punktą taip:

„57.10. perkamos mokymo paslaugos;“;

2.5. išdėstau 74 punktą taip:

„74. Perkančioji organizacija, pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką įvertinusi pateiktus dalyvių pasiūlymus, nustato pasiūlymų eilę, išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas. Tais atvejais, kai, vertinant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi, kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, vertinant perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytais su pirkimo objektu susijusiais kriterijais – kelių tiekėjų pasiūlymų vertinimas yra vienodas, vertinant mažiausios kainos kriterijumi – kelių tiekėjų kaina yra vienoda, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymu įregistruotas anksčiausiai. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pirmuoju pasiūlymų eilėje esantis pasiūlymas.“;

2.6. išdėstau  79.4 punktą taip:

„79.4. supaprastintų pirkimų atveju pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą.“;

2.7. išdėstau  86 punktą taip:

„86. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą. Perkančioji organizacija, keisdama pirkimo sutarties sąlygas, vadovaujasi Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1S-43 patvirtintomis Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijomis.“;

2.8. išdėstau 102.1.6 punktą taip:

„102.1.6. dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;“;

2.9. išdėstau 102.4.2 punktą taip:

„102.4.2. perkamos mokymo paslaugos;“;

2.10. išdėstau 179 punktą taip:

„179. Kai pirkimą vykdo Komisija, kiekvienas jos sprendimas protokoluojamas. Kai pirkimą vykdo Pirkimo organizatorius, pildoma Tiekėjų apklausos pažyma pagal pridedamą formą (2 priedas).“;

2.11. išdėstau 182 punktą taip:

„182. Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų skyrius už kiekvieną supaprastintą pirkimą, įskaitant ir supaprastintą pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji sutartis ar taikoma dinaminė pirkimo sistema, privalo raštu pateikti pirkimo procedūrų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus. Ši ataskaita neteikiama, kai: supaprastintas pirkimas yra atliekamas pagal sudarytą preliminariąją sutartį, atliekamas mažos vertės pirkimas arba Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytas supaprastintas pirkimas“.

2.12. išdėstau 183 punktą taip:

„183. Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų skyrius privalo Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus pateikti visų per finansinius metus atliktų pirkimų ataskaitą:

183.1. kai pagal preliminariąsias sutartis sudaromos pagrindinės pirkimo sutartys;

183.2. supaprastintų pirkimų, atliktų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus;

183.3. visų per kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų – perkančiosios organizacijos skyriai (tarnybos, tarnautojai) ataskaitą apie atliktus mažos vertės pirkimus per finansinius metus pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai iki kiekvienų kalendorinių metų sausio 20 d.

183.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytų supaprastintų pirkimų.“

 

 

Direktorė                                                                                                                    Akvilė Kilijonienė

______________

 

 

Į pradžią