Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-263 2012-10-25
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013-2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO METMENŲ TVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013-2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO METMENŲ TVIRTINIMO

 

2012 m. spalio 25 d. Nr. T2-263

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 40, 41 punktais, Palangos miesto strateginiu plėtros planu iki 2020 metų, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T2-19, Palangos miesto savivaldybės 2012–2014 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-1, Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir monitoringo metodikos, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T2-335, pakeistos 2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T2-206, 12.5 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2013-2015 metų strateginio veiklos plano metmenis (pridedama).

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T2-263

 

 

Palangos miesto savivaldybės 2013–2015 metų strateginio veiklos plano metmenys

 

Bendrosios programos (Nr. 01) prioritetinės priemonės:

1. Administracijos darbuotojų tinkamų darbo sąlygų ir darbo tvarkos užtikrinimas.

2. Biokuro katilų įrengimo projektų finansavimo užtikrinimas.

3. Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas.

4. Vietinių rinkliavų administravimo užtikrinimas.

5. Administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

 

Ūkio ir turto programos (Nr. 02) prioritetinės priemonės:

1. Eismo saugumo priemonių diegimas.

2. Racionalus turto valdymas ir teisinė registracija.

3. Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas.

4. Pastatų energetinio modernizavimo priemonių skatinimas.

5. Socialinio būsto įsigijimas.

6. Daugiabučių namų bendrijų steigimo skatinimas.

7. Vaikų žaidimo parkų ir žaidimo aikštelių įrengimas.

 

Šventosios seniūnijos programos (Nr. 03) prioritetinės priemonės:

1. Esamų gatvių projektavimas ir rekonstravimas (Jūros g., Mokyklos g.,     Šventosios g.).

2. Kelių remonto darbų atlikimas (Paukščių takas, Kalgraužių g., Pašventupio kelias, Būtingės g., Vilties takas).

3. Žemaičių Alkakalnio ir jo prieigų sutvarkymo projekto parengimas.

4. Vaikų ir jaunimo priemonių infrastruktūros sukūrimas.

5. Automobilių statymo infrastruktūros sukūrimas.

6. Melioracijos tinklų (polderių) eksploatavimas ir priežiūra.

 

Ekonominės plėtros programos (Nr. 04) prioritetinės priemonės:

1. ES finansinių mechanizmų ir kitų finansavimo šaltinių paieška projektams įgyvendinti (Vasaros estrados rekonstrukcija; energijos taupymo projektai, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas viešosios paskirties pastatuose; paplūdimių infrastruktūros plėtros projektai; kempingų, atitinkančių Europos Sąjungos standartus, įrengimas; dviračių takų tinklo plėtojimas; sporto aikštynų sutvarkymas (Šventosios bendrojo ugdymo pagr. m-klos, V. Jurgučio pagr. m-klos bei „Baltijos“ pagr. m-klos ir kt.); Pradinės m-klos, Senosios gimnazijos, Sporto centro salės rekonstrukcija, V. Jurgučio mokyklos rekonstrukcijos užbaigimo darbai; S. Vainiūno meno m-klos modernizavimas; nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų sutvarkymas (Kurhauzas, Anapilis, vilų kompleksas „Romeo“ ir „Džiuljeta“); observatorijos įrengimas; Kultūros centro pastato rekonstrukcija, pritaikant jį bendruomenės centrui, Šventosios g. 1, Palangoje ir kt.).

2. ES finansuojamų projektų administravimas (Botanikos parko rekonstrukcija, Baltijos turistų žaidynės turizmo potencialo plėtrai Baltijos regione, specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas, Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas, socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyboje, Palangos miesto globos namų modernizavimas, Kęstučio g. rekonstrukcija, l.-d. „Žilvinas“ patalpų ir įrangos atnaujinimas, kempingo Nemirsetoje įrengimas, sveikatingumo ir aktyvaus poilsio tako „Labrytys“ įrengimas, l.-d. „Ąžuoliukas“ ir S. Vainiūno meno m-klos energijos taupymo projektai ir kt.)

3. Viešojo ir privataus sektorių projektų įgyvendinimas (balneologinių gydyklų įrengimas; pramogų komplekso su ledo arena statyba, parodų paviljono, S. Daukanto g. 24/ S. Girėno ir S. Dariaus g. 13, Palanga, rekonstrukcija; uždarų teniso aikštynų įrengimas, objektų, naudojančių geoterminius vandens šaltinius, kūrimas.).

 

Aplinkos apsaugos programos (Nr. 05) prioritetinės priemonės:

1. Formuoti „aplinkai draugišką“ atliekų tvarkymo ir antrinio panaudojimo sistemą.

2. Paviršinių vandens telkinių valymas (Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas).

3. Želdynų inventorizavimas ir atnaujinimas.

4. Krantotvarkos priemonių įgyvendinimas.

 

Statybos programos (Nr. 06) prioritetinės priemonės:

1. Savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcija.

2. Esamų gatvių rekonstravimas (Kęstučio, Žvejų, Jūratės, Maironio, Užkanavės, Kastyčio, Ronžės, Gintaro gatvių rekonstrukcija).

3. Gatvių techninių ir darbo projektų parengimas (Rytų kvartalo (Vidurdienio, Ryto, Vakaro, Priešaušrio, Saulėlydžio), Užkanavės, Kunigiškių, Bartų, Suvalkiečių, Ąžuolų, Uosių ir Klevų g., Austėjos, Gintaro, Valteriškių, Vėžių, Vanagupės, Piktuižio, Kontininkų, S. Nėries, Maironio, Žiogupio, Ronžės gatvių).

4. Naujų gatvių statyba (Rytų kvartalo (Vidurdienio, Ryto, Vakaro, Priešaušrio, Saulėlydžio), Bartų, Suvalkiečių, Austėjos, Tremtinių gatvių).

5. Kelių remonto darbų atlikimas (kelių su žvyro danga asfaltavimas) (Vilimiškės, Anaičių, Ąžuolų, Uosių, Klevų, Kalgraužių ir kt. kelių).

6. Švietimo įstaigų rekonstrukcija ir renovavimas (rekonstrukcija: Jurgučio pagr. m-kla, l.-d. „Gintarėlis“; renovavimas: l.-d. „Žilvinas“, l.-d. „Ąžuoliukas“).

7. Automobilių statymo infrastruktūros sukūrimas.

8. Socialinių paslaugų įstaigų rekonstrukcija ir renovacija.

9. Universalios sporto salės statyba.

10. Vasaros estrados rekonstrukcija.

11. Europos standartus atitinkančių kempingų įrengimas.

12. Kolumbariumo statyba.

13. Sporto aikštynų įrengimas.

 

Sveikatinimo programos (Nr. 07) prioritetinės priemonės:

1. Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas.

2. Sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimas.

 

Kultūros programos (Nr. 08) prioritetinės priemonės:

1. Kultūros įstaigų veiklos sąlygų gerinimas.

2. Palangos krašto muziejaus veiklos užtikrinimas.

3. Kultūrinių renginių organizavimas.

4. Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų priežiūra ir sutvarkymas.

5. Paminklo Birutei ir Kęstučiui pastatymas.

6. Kurhauzo pritaikymas bendruomenės poreikiams.

7. Projekto „Palanga - Lietuvos kultūros sostinė 2013‘‘ renginių organizavimas.

 

Švietimo programos (Nr. 09) prioritetinės priemonės:

1. Remonto darbai ir materialinės bazės atnaujinimas vaikų neformaliojo ugdymo įstaigose.

2. Ikimokyklinių įstaigų baldų atnaujinimas.

3. Švietimo įstaigų lauko aikštynų atnaujinimas ir žaidimų aikštelių atnaujinimas.

4. Mokinių saugumo užtikrinimas.

 

Socialinės apsaugos programos (Nr. 10) prioritetinės priemonės:

1. Palangos miesto globos paslaugų plėtra.

2. Socialinių paslaugų plėtra ir paslaugų kokybės gerinimas.

3. Būsto pritaikymas žmonėms su negalia.

 

Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 11) prioritetinės priemonės:

1. Teritorijų planavimas (detaliųjų planų rengimas žemės reformai vykdyti. DP kvartale K10; DP kvartale Š5. Detaliųjų planų rengimas savivaldybės ir valstybės objektams vystyti – teritorijos, esančios Liepojos g. 10, Palangoje DP (K4 kvartalas); žemės sklypo Jūratės g. 13/ Maironio g. 1, Palangoje DP; teritorijos Bangų g., Palangoje DP. Kvartalų koncepcijų, siekiant suformuoti žemės sklypus prie daugiabučių gyvenamųjų namų, rengimas.

2. Urbanizacijos plėtra (specialiųjų planų ir koncepcijų rengimas – lietaus nuotekų infrastruktūros SP; Virbališkės ir Medvalakio teritorijos VM5, VM6, VM7 urbanistinės plėtros SP; Palangos miesto transporto organizavimo, automobilių parkavimo ir gatvių raudonųjų linijų SP, Palangos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos SP, laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo SP Palangos mieste, didžiosios Palangos architektūros reglamentavimo ir mažosios architektūros įrengimo rekomendacijos, Palangos miesto specialaus paminklosauginio plano parengimas).

3. Palangos miesto miškų tvarkymo schemos parengimas.

4. Palangos miesto – kurorto apsaugos zonos ir jos juostų SP.

5. Palangos miesto bendrojo plano keitimas.

 

Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programos (Nr. 12) prioritetinės priemonės:

1. Vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas.

2. Socialinių įgūdžių ir pozityvaus elgesio visuomenėje formavimas.

3. Jaunimo centro veiklos organizavimas.

 

 

________________________________

Į pradžią