Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-1085 2011-12-05
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL DIREKTORIAUS 2011 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-976 PAKEITIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DIREKTORIAUS 2011 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-976 PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 5 d. Nr. A1-1085

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174) 85 straipsnio 2 dalimi,

k e i č i u Palangos miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 976:

1. 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Taisyklės nustato supaprastintų pirkimų organizavimo ir planavimo tvarką, supaprastintus pirkimus atliekančius asmenis, supaprastintų pirkimų būdus ir jų atlikimo, ginčų nagrinėjimo procedūras, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus“.

2. Visame tekste vietoje žodžių „Viešųjų pirkimų tarnyba“ įrašau žodžius „Viešųjų pirkimų skyrius“.

 

Direktorė                                                                                                                    Akvilė Kilijonienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią