Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-148 2012-05-31
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2013 METAMS NUSTATYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2013 METAMS

 NUSTATYMO

 

2012 m. gegužės 31 d. Nr. T2-148

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (Žin., 2005, Nr. 76-2741; 2010, Nr. 145-7415; 2011, Nr. 163-7742) 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 2013 metams, galiojančius Palangos miesto teritorijoje:

1.1. 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės:

1.1.1. komercinio naudojimo nekilnojamajam turtui – administracinės,  prekybos,  maitinimo, paslaugų, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo ir sporto paskirties nekilnojamajam turtui;

1.1.2. daugiabučių namų savininkų bendrijų, namų statybos bendrijų, garažų eksploatavimo ir sodininkų bendrijų nekilnojamajam turtui (arba jo daliai), kuris naudojamas komercinei veiklai;

1.1.3. labdaros ir paramos fondų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą, nekilnojamajam turtui (arba jo daliai), kuris naudojamas komercinei veiklai;

1.2. 1 procentas nekilnojamojo turto mokestinės vertės:

1.2.1. gamybinės, pramoninės veiklos ir kitam 1.1 punkte nenurodytam nekilnojamajam turtui;

1.2.2. nekilnojamajam turtui (neatsižvelgiant į jo paskirtį), kuris yra nenaudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį, arba yra apleistas  ir neprižiūrimas.

2. Įpareigoti Savivaldybės administraciją sudaryti ir patvirtinti 1.2.2 punkte nurodyto nekilnojamojo turto sąrašą bei pateikti iki einamųjų metų lapkričio 1 d. informaciją tų apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms, kurių teritorijoje registruotas nekilnojamojo turto savininkas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

Į pradžią