Susijęs Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-24 2012-03-01
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2012 m. kovo 1 d. Nr. T2-24

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 51 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47; 2010, Nr. 153-7781) 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 163-7741), Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2012 metų biudžetą – 58957,4 tūkst. Lt pajamų ir 59352,5 tūkst. Lt asignavimų (asignavimai viršija pajamas 395,1 tūkst. Lt) (1, 3 priedas).

2. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2012 metų asignavimus iš specialiosios tikslinės dotacijos - 18083,3 tūkst. Lt, iš jų: valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti - 5619,5 tūkst. Lt (7 priedas), mokinio krepšeliui finansuoti - 11188,0 tūkst. Lt (6 priedas), valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti ir apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti - 1275,8 tūkst. Lt (8 priedas).

3. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimus savivaldybės funkcijoms – 38468,8 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčiui – 11653,7 tūkst. Lt ir turtui įsigyti – 3480,8 tūkst. Lt (4 priedas).

4. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Palangos miesto savivaldybės 2012 metų biudžetą 2405,3 tūkst. Lt, iš jų: įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 1131,4 tūkst. Lt, pajamas už prekes ir paslaugas – 938,8 tūkst. Lt, pajamas už valstybės ir savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomą – 335,1 tūkst. Lt (2 priedas) ir asignavimus iš biudžetinių įstaigų gautų pajamų įmokų programų finansavimui (5 priedas).

5. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2012 m. biudžeto asignavimus investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis 395,1 tūkst. Lt (9 priedas).

6. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo dydį 2012 metams – 40,0 tūkst. Lt.

7. Nustatyti Palangos miesto savivaldybės administracijai reprezentacinėms išlaidoms skiriamų biudžeto lėšų dydį iki 1 procento asignavimų išlaidoms, patvirtintų Administracijos metinėse visų programų sąmatose.

8. Nustatyti iš Palangos miesto savivaldybės biudžeto išlaikomoms biudžetinėms įstaigoms išlaidų tarnybiniams lengviesiems automobiliams išlaikyti arba nuomoti dydį iki                    1 procento asignavimų darbo užmokesčiui, patvirtintų šių įstaigų metinėse programų sąmatose.

9. Nustatyti, kad Palangos miesto savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos sudaromos iš 2011 metų biudžeto netekusių paskirties asignavimų ir leisti jas naudoti 2012 metų biudžeto lėšų stygiui dengti bei Europos Sąjungos finansinės paramos programų projektų išlaidoms padengti, kol bus gautos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos.

10. Nustatyti, kad Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų 2012 m. darbo užmokesčio fondai tvirtinami, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktus dėl sumažintų atlyginimų dydžių bei atsižvelgiant į Palangos miesto savivaldybės finansines galimybes.

11. Nustatyti, kad Palangos miesto savivaldybės asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų ir nesudaro sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis.

12. Nustatyti, kad Palangos miesto savivaldybės tarybai patvirtinus Savivaldybės  2012 metų biudžetą, asignavimų valdytojai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtina vykdomų programų (programos priemonių) sąmatas su asignavimų paskirstymu ketvirčiais ir pateikia Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui.

13. Nustatyti, kad Palangos miesto savivaldybės asignavimų valdytojai atsako už programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą, neviršijant jiems patvirtintų biudžeto asignavimų sumų, bei už skirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą ir efektyvumą.

14. Nustatyti, kad iš Palangos miesto savivaldybės biudžeto sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas.

15. Įpareigoti asignavimų valdytojus einamaisiais biudžetiniais metais finansuojant programas, pirmiausia naudoti įmokėtas į Palangos miesto savivaldybės biudžetą pajamų įmokas.

16. Pavesti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui paskelbti šį sprendimą spaudoje ir savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

Dokumento priedai:
T2-24 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T2-24 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
T2-24 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
T2-24 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
T2-24 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
T2-24 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
T2-24 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
T2-24 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
T2-24 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (8 PRIEDAS)
T2-24 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (9 PRIEDAS)
Į pradžią