Neapibrėžtas Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-165 2011-10-06
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. spalio 6 d. Nr. T2-165

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2010, Nr. 72-3616), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 ,,Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574; 2008, Nr. 107-4087; 2010, Nr. 153-7826), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ (Žin., 2002, Nr. 112-4993; 2008, Nr. 107-4097; 2010, Nr. 88-4666), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ (Žin., 2003, Nr. 106-4755; 2008, Nr. 107-4098; 2010, Nr. 88-4667) nuostatomis, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad šių taisyklių nuostatos pradedamos taikyti apskaičiuojant 2011 metų nuomos mokestį už valstybinę žemę.

3. Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T2-260 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“ ir Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimą Nr. T2-123 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, ir naudojamą žemę, nesudarius nuomos sutarčių, lengvatų“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

Mero pavaduotojas,

pavaduojantis Merą                                                                                                             Saulius Simė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2011 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T2-165

1 punktu

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-217 redakcija

 

 

 

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklės (toliau Taisyklės) nustato nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu arba suteiktą naudotis, apskaičiavimo, sumokėjimo, išieškojimo, grąžinimo, lengvatų ir apskaitos tvarką Palangos miesto savivaldybės teritorijoje.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis: Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 ,,Dėl žemės įvertinimo tvarkos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę “, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 ,,Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1373 ,,Dėl Kadastro duomenų, kurių reikia nekilnojamojo turto mokesčiams apskaičiuoti ir kitiems tikslams, rengimo, teikimo ir atsiskaitymo už juos taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 40 „Dėl skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčių administravimą savivaldybėse.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Asmuo – fizinis asmuo, juridinis asmuo.

Mokestis – apskaičiuotas nuomos mokestis už nuomojamą arba naudojamą asmenų valstybinę žemę.

Mokesčio administravimas mokesčio administratoriaus funkcijų įgyvendinimas, taip pat teisės aktuose nustatytų mokesčio administratoriaus ir mokesčio mokėtojo pareigų vykdymas ir teisių įgyvendinimas.

Mokesčio deklaracija – dokumentas, kuriame nurodoma apskaičiuoto mokesčio suma už kalendorinių metų laikotarpį, asmens, žemės sklypo bei kiti su mokesčio apskaičiavimu ir sumokėjimu susiję duomenys.

Mokesčio lengvata mokesčio mokėtojui ar jų grupei Palangos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu nustatytas ar Taisyklėse numatytas mažesnis mokesčio dydis.

Mokesčio mokėtojas – asmuo, kuriam pagal Taisykles ir kitus teisės aktus yra nustatyta prievolė mokėti mokestį.

Mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris – juridiniams asmenims identifikuoti naudojamas Juridinių asmenų registro identifikacinis kodas, fiziniams asmenims – asmens kodas. Fiziniams asmenims, neturintiems asmens kodo (užsienio šalių piliečiams), naudojamas informacinės sistemos MASIS sugeneruotas identifikacinis numeris.

Mokesčio permoka mokesčio mokėtojo sumokėta didesnė mokesčio suma nei priklauso mokėti.

Mokesčio nepriemoka mokesčio mokėtojo nustatyta tvarka laiku nesumokėta mokesčio suma.

Mokestinė nepriemoka mokesčio nepriemokos ir delspinigių, priskaičiuotų už laiku nesumokėtą mokestį, suma.

Mokestinė prievolė – teisės aktų pagrindu atsirandanti mokesčio mokėtojo (juridinio asmens) pareiga teisingai apskaičiuoti mokestį ir laiku pateikti mokesčio deklaraciją, laiku sumokėti mokestį bei delspinigius į Savivaldybės biudžetą ir vykdyti visas pareigas, susijusias su mokesčio apskaičiavimu ir sumokėjimu.

Mokesčio tarifas – mokesčio mokėtojams (jų grupėms) Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas mokesčio dydis (dydžiai) procentais.

4. Taisyklės taikomos fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie naudojasi valstybine žeme nuomos sutarties pagrindu (nuomininkai), arba kitu teisėtu pagrindu (naudotojai), kuriems žemės sklypas suteiktas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, arba kuriems valstybinę žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu, arba asmenims, turintiems nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą valstybinėje žemėje.

 

II. MOKESČIO ADMINISTRAVIMAS

 

5. Nuomos mokestį už valstybinę žemę administruoja Savivaldybės administracija (toliau – Administracija), mokesčio administravimo veiksmus atlieka Administracijos Rinkliavų skyrius (toliau – Rinkliavų skyrius).

2019 m. sausio 31 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-1 redakcija

 

6. Nuomos mokesčiui už valstybinę žemę administruoti reikalingi duomenys kaupiami, mokestis apskaičiuojamas ir mokesčio įmokų apskaita vykdoma naudojant informacinę sistemą MASIS.

7. Mokesčio mokėtojo duomenys registruojami, kaupiami ir saugomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

8. Mokesčio administratorius atlieka šias pagrindines funkcijas:
8.1. teikia mokesčio mokėtojams konsultacijas dėl teisingo mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo, informaciją apie Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus mokesčio klausimais;
8.2. priima ir tikrina mokesčio mokėtojų pateiktas mokesčio deklaracijas, kitus mokesčio apskaičiavimą patvirtinančius dokumentus; 
8.3. apskaičiuoja mokestį ir pateikia mokesčio deklaracijas mokesčio mokėtojams – fiziniams asmenims, taip pat juridiniams asmenims, jeigu jie laiku nepateikia mokesčio deklaracijų;
8.4. išduoda pažymas asmenims apie jų sumokėtus mokesčius; 
8.5. sutikrina mokesčio mokėtojų duomenis informacinėje sistemoje MASIS;
8.6. tvarko gautus duomenis apie išnuomotus ir naudojamus valstybinės žemės sklypus informacinėje sistemoje MASIS;
8.7. tvarko į Savivaldybės biudžetą mokamo žemės nuomos mokesčio apskaitą;
8.8. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus dėl mokesčio lengvatų taikymo; 
8.9. kontroliuoja, ar teisingai apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti mokesčiai;
8.10. grąžina (arba mokėtojo prašymu įskaito) mokesčio mokėtojams mokesčio permokų, neteisėtai išieškoto mokesčio ir delspinigių sumas; 
8.11. inicijuoja mokestinės nepriemokos išieškojimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Prievolė mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį atsiranda:
9.1. sudarius ar perėmus įsipareigojimus pagal sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį;
9.2. įsigijus nuosavybės teise pastatus, statinius, įrenginius ar patalpas, kurie yra valstybinės žemės sklypuose, tačiau dėl kurios naudojimo nėra sudaryta žemės nuomos sutartis arba kuri nėra perduota naudotis panaudos teise.
9.3. kitais atvejais (pvz., paveldėjo, išsinuomojo), kai asmuo naudoja nekilnojamąjį turtą, esantį valstybinėje žemėje, ir tampa valstybinės žemės naudotoju.

10. Duomenis apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus valstybinės žemės sklypus ir jų nuomininkus Palangos miesto teritorijoje bei išnuomotų valstybinės žemės sklypų vidutines rinkos vertes, apskaičiuotas pagal verčių žemėlapius, reikalingas nuomos mokesčiui apskaičiuoti, mokesčio administratoriui teikia valstybės įmonė Registrų centras duomenų teikimo sutartyse nustatyta tvarka ir terminais.

11. Duomenis apie neįregistruotus Nekilnojamojo turto registre nuomojamus valstybinės žemės sklypus bei naudojamus valstybinės žemės sklypus Palangos miesto teritorijoje mokesčio administratoriui teikia Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba).

12. Asmuo, perleidęs ar įsigijęs nekilnojamąjį turtą, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo sandorio sudarymo datos informuoti mokesčio administratorių.

13. Apie pasikeitusius mokesčio administravimui reikalingus duomenis (gyvenamosios vietos adresą arba adresą, kuriuo pageidauja gauti žemės nuomos mokesčio deklaraciją, asmens pavardę ir kt.), asmuo privalo informuoti mokesčio administratorių per 5 (penkias) darbo dienas.

14. Pasikeitus valstybinės žemės nuomotojui, žemės nuomos sutartis galioja naujam žemės nuomotojui, sutartis įstatymų nustatyta tvarka turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto duomenų registre.

15. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę deklaracijos formą tvirtina Administracijos direktorius.

 

III. MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS IR DEKLARACIJOS PATEIKIMAS

 

16. Mokestis apskaičiuojamas pagal mokesčio administratoriaus turimus naujausius duomenis.

17. Mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai (pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.).

18. Mokesčio tarifą (tarifus atskiroms mokesčio mokėtojų grupėms) nustato ir patvirtina Savivaldybės taryba.

19. Mokesčio mokėtojams (fiziniams ir juridiniams asmenims) nuomos mokestis už valstybinės žemės nuomą ar naudojimą skaičiuojamas nuo kito mėnesio po prievolės mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį atsiradimo. Jei prievolė mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį pasibaigia, mokestis nebemokamas nuo kito mėnesio po šios prievolės pabaigos (nustojimo naudotis žeme).

20. Paaiškėjus faktui, kad asmuo naudojasi valstybinės žemės sklypu, bet nėra sudaręs žemės nuomos sutarties ir nėra mokesčio mokėtojas, mokestis skaičiuojamas už mokestinį laikotarpį, nurodytą gautoje iš Nacionalinės žemės tarnybos informacijoje arba nuo nekilnojamojo turto įsigijimo datos, nurodytos VĮ Registrų centro duomenų bazėje, bet ne daugiau kaip už Taisyklių 27 punkte nurodytą laikotarpį.

21. Pagal Gyventojų duomenų registro duomenis nustačius, kad mokesčio mokėtojas – fizinis asmuo yra miręs, mokestis neskaičiuojamas ir mokesčio deklaracija neformuojama. Tačiau, jeigu valstybinės žemės nuomos sutartis nėra nutraukta, arba žemės sklypą naudoja nustatyti asmens palikimą priėmę įpėdiniai, mokestis apskaičiuojamas ir mokesčio deklaracija formuojama bei pateikiama šiems asmenims. Asmeniui, tapusiam valstybinės žemės naudotoju paveldėjimo pagrindu, valstybinės žemės naudojimosi pradžios momentu laikoma buvusio mokesčio mokėtojo mirties data. Taip pat mirusio valstybinės žemės nuomininko (naudotojo) mokestinę nepriemoką privalo sumokėti turtą paveldėjęs ir turintis teises į žemės nuomą asmuo.

22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka valstybinės žemės nuomininkams, sudariusiems valstybinės žemės nuomos sutartis, žemės sklypo vertė perskaičiuojama kas trys metai arba kaip nurodyta nuomos sutartyje. Asmenims, kurie naudojasi valstybinės žemės sklypais, bet nėra sudarę žemės nuomos sutarčių, žemės nuomos mokestis skaičiuojamas nuo žemės sklypo vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 d. VĮ Registrų centro taikytus žemės verčių žemėlapius.

23. Nuomos mokestis už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, apskaičiuojamas mokestiniams metams žemės sklypo (ar jo dalies) vertę padauginus iš nustatyto mokesčio tarifo. Jeigu Savivaldybės taryba patvirtina mokesčio mažinimo koeficientą, apskaičiuota mokesčio suma dauginama iš mažinimo koeficiento.

24. Jei valstybinė žemė išnuomojama aukciono būdu, žemės nuomos mokesčio dydis yra lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui arba valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytam nuomos mokesčio dydžiui. Jeigu mokesčio dydis nenurodytas, valstybinės žemės nuomotojams taikomi mokesčio tarifai, kurie būna patvirtinti Tarybos sprendimu visiems mokesčio mokėtojams, nuomojantiems valstybinę žemę.

25. Tais atvejais, kai kompetentingų institucijų sprendimu nėra nustatyti naudojamų valstybinės žemės sklypų duomenys, žemės nuomos mokesčiui apskaičiuoti naudojamas žemės sklypo inventorinėje byloje nurodytas sklypo plotas. Jeigu žemės sklypo inventorinėje byloje nėra duomenų bei nėra kompetentingos institucijos sprendimo dėl sklypo suformavimo, naudojamu valstybinės žemės plotu laikomas Nekilnojamojo turto registre nurodytas statinio užstatymo plotas.

26. Tuo atveju, kai viename žemės sklype yra keli pastatai (patalpos) (daugiabučiai gyvenamieji namai, poilsio pastatų patalpos, garažų bendrijos) ir jų savininkai yra skirtingi, žemės nuomos mokesčiui apskaičiuoti naudojama žemės sklypo dalis, tenkanti kiekvienam naudotojui, kuri apskaičiuojama proporcingai pagal kiekvieno bendraturčio valdomą pastatų (patalpų) dalį naudojamame valstybinės žemės sklype.

27. Mokestis apskaičiuojamas arba perskaičiuojamas ne daugiau kaip už einamuosius ir prieš juos einančius 5 (penkerius) mokestinius laikotarpius.

28. Mokestis apskaičiuojamas arba perskaičiuojamas:

28.1. mokesčio mokėtojo iniciatyva, kai mokesčio mokėtojas:

28.1.1. patikslina duomenis apie nuomojamą (naudojamą) valstybinės žemės sklypą (jo dalį), pateikdamas tai įrodančius dokumentus;

28.1.2. pateikia informaciją apie pasikeitusį valstybinės žemės nuomotoją (naudotoją);

28.1.3. pastebi, kad mokesčio deklaracijoje buvo nurodyti neteisingi duomenys;

28.2. mokesčio administratoriaus iniciatyva, kai:

28.2.1. VĮ Registrų centras, Nacionalinė žemė tarnyba pateikia patikslintus duomenis apie nuomojamų (naudojamų) žemės sklypų plotus, vertes ar kitus duomenis;

28.2.2. gaunama nauja papildoma informacija iš trečiųjų asmenų;

28.2.3. dėl Savivaldybės tarybos suteiktos mokesčio lengvatos (mokesčio sumos sumažinimo ar atleidimo nuo mokesčio mokėjimo);

28.2.4. mokesčio administratorius nustato, kad mokesčio deklaracijoje buvo nurodyti neteisingi duomenys.

29. Valstybinės žemės nuomos mokestis nustojamas skaičiuoti, kai:

29.1. mokesčio mokėtojas – juridinis asmuo paskelbtas bankrutuojančiu;

29.2. mokesčio mokėtojas (juridinis asmuo) Juridinių asmenų registre įregistruotas likviduotu arba paskelbtas likviduojamu;

29.3. mokesčio mokėtojas (fizinis asmuo) yra miręs;

29.4. kai valstybinės žemės nuomotojas (naudotojas) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įsigyja valstybinę žemę ir tampa tos žemės savininku;

29.5. kai valstybinės žemės nuomotojas (naudotojas) parduoda turimą nekilnojamąjį turtą, esantį valstybinės žemės sklype, ir nebesinaudoja valstybine žeme.

30. Mokesčio mokėtojas, norėdamas patikslinti duomenis už ankstesnius laikotarpius, pateikia prašymą (laisva forma) mokesčio administratoriui. Tikslinant duomenis už kelis mokestinius laikotarpius, kiekvienam mokestiniam laikotarpiui užpildoma atskira patikslinta mokesčio deklaracijos forma.

31. Apskaičiuojant mokestį už praėjusius mokestinius laikotarpius, taikomi tais laikotarpiais galioję mokesčio tarifai bei mokėjimo terminai.

32. Juridiniai asmenys, naudojantys valstybinės žemės sklypus, patys apskaičiuoja nuomos mokestį pagal pateiktus kadastro duomenis ir užpildytas mokesčio deklaracijas pagal patvirtintą formą (dviem egzemplioriais) ne vėliau kaip likus 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki nustatyto nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėjimo termino pateikia mokesčio administratoriui. Vienas deklaracijos egzempliorius lieka pas mokesčio administratorių (saugomas Administracijos Rinkliavų skyriuje), o kitas patvirtinamas ir grąžinamas deklaraciją pateikusiam asmeniui. Juridiniai asmenys mokesčio deklaracijas gali pateikti ir elektroninio pašto adresu biudzetas@palanga.lt. Gautos deklaracijos registruojamos Gaunamų raštų registre. Rinkliavų skyrius nustatęs, kad pateikta mokesčio deklaracija užpildyta neteisingai, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, informuoja mokesčio mokėtoją apie netikslumus (klaidas).

2019 m. sausio 31 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-1 redakcija

 

33. Juridiniam asmeniui laiku nepateikus mokesčio deklaracijos, mokestį pagal turimus duomenis apskaičiuoja Rinkliavų skyrius, suformuoja mokesčio deklaraciją ir ją pateikia mokesčio mokėtojui.

2019 m. sausio 31 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-1 redakcija

 

34. Fiziniams asmenims žemės nuomos mokestį apskaičiuoja Rinkliavų skyrius, suformuoja mokesčio deklaracijas ir jas pateikia mokesčio mokėtojams likus ne mažiau kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki mokesčio sumokėjimo termino.

2019 m. sausio 31 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-1 redakcija

 

35. Mokesčio deklaracijų pateikimo būdai:

35.1. paštu (neregistruotu laišku);

35.2. elektroniniu paštu (mokesčio mokėtojo prašymu);

35.3. faksu (mokesčio mokėtojo prašymu);

35.4. asmeniškai (mokesčio mokėtojo prašymu).

36. Mokesčio deklaracijos (taip pat priminimai laiku sumokėti mokestį) laikomos pateiktos tinkamai, jeigu jos yra pateiktos adresais:

36.1. juridiniam asmeniui – buveinės registracijos adresu, juridinio asmens bankroto atveju – bankroto administratoriaus buveinės adresu, juridinio asmens reorganizacijos atveju –pagal sutartį turėtas teises ir pareigas perimančių asmenų buveinės adresu;

36.2. fiziniam asmeniui:

36.2.1. asmens raštu nurodytu adresu;

36.2.2. valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytu asmens gyvenamosios vietos adresu;

36.2.3. Gyventojų registre nurodytu adresu;

36.2.4. nekilnojamojo turto, esančio apmokestinamame žemės sklype, adresu.

37. Mokesčio deklaracijos už daugiabučių gyvenamųjų namų, poilsio patalpų pastatų, garažų bendrijų ir pan. naudojamą valstybinę žemę pateikiamos šių pastatų administratoriams ar bendrijų atsakingiems asmenims, kurie žemės nuomos mokestį butų ar patalpų savininkams paskirsto pagal patalpų savininkų turimą dalį.

 

IV. MOKESČIO MOKĖJIMAS IR APSKAITA

 

38. Mokesčio mokėtojas privalo laiku ir tiksliai įvykdyti mokesčio prievolę.

39. Mokestis už einamuosius metus turi būti sumokamas Savivaldybės tarybos nustatytais terminais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nuostatomis valstybinės žemės nuomininkai ir žemės naudotojai žemės nuomos mokestį sumoka į savivaldybės, kurios teritorijoje yra nuomojama arba naudojama valstybinė žemė, biudžetą iki kalendorinių metų lapkričio 15 d. teisės aktų nustatyta tvarka (jei lapkričio 15 d. yra poilsio diena, tai iki po lapkričio 15 d. einančios pirmosios darbo dienos).

40. Pasibaigus mokėjimo terminui, patikslintas ar papildomai apskaičiuotas mokestis turi būti sumokamas iki mokesčio deklaracijoje nurodytos dienos.

41. Mokesčio mokėtojai mokestį sumoka į Administracijos nurodytą surenkamąją banko sąskaitą bankuose arba internetu mokėjimo pavedimu, kredito ar kitose mokėjimus priimančiose įstaigose (vietose), su kuriomis Administracija yra sudariusi įmokų priėmimo sutartis.

42. Už įmokos priėmimo paslaugą moka mokesčio mokėtojas pagal kredito ar kitų mokėjimus priimančių įstaigų (vietų) nustatytus tarifus.

43. Duomenis apie mokesčio įmokas mokesčio administratorius gauna iš kredito ar kitų mokėjimus priimančių įstaigų.

44. Mokestis ir/ar mokestinė nepriemoka laikomi sumokėtais, kai įmokas priėmusi įstaiga pinigus perveda į Administracijos atskirą surenkamąją sąskaitą. Už laiku nesumokėtą mokestį arba jo dalį skaičiuojami delspinigiai, kurių dydis nustatomas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu.

45. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną po to, kai baigėsi mokesčio mokėjimo terminas, skaičiuojami kiekvieną dieną ir baigiami skaičiuoti mokesčio sumokėjimo į Administracijos surenkamąją sąskaitą dieną (įskaitytinai) arba pasibaigus mokestinei prievolei. Delspinigiai skaičiuojami ne ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) dienų nuo teisės priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką atsiradimo dienos.

46. Mokestį ir delspinigius už mokesčio mokėtoją gali sumokėti tretieji asmenys. Tokiu atveju mokėjimo pavedime turi būti nurodyti asmens, už kurį mokamas mokestis, duomenys: vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas), fizinio asmens kodas arba mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris, arba juridinio asmens kodas.

47. Mokesčio mokėtojų sumokėtos sumos įskaitomos pagal mokėjimo nurodymuose nurodytą įmokos kodą mokestinei nepriemokai dengti.
48. Kai mokesčio mokėtojas nenurodo įmokos kodo, sumokėtos sumos įskaitomos tokia tvarka:
48.1. mokestinė nepriemoka;
48.2. mokestis už einamuosius metus;
48.3. mokesčio delspinigiai.
49. Mokesčio mokėtojui raštu pateikus prašymą išduoti pažymą apie sumokėtus mokesčius, tokia pažyma išduodama per 5 (penkias) darbo dienas, jei mokestis arba mokestinė nepriemoka yra pilnai sumokėta.

50. Jei asmuo įsigyja valstybinę žemę ir nuosavybės teises iki birželio 30 d. (imtinai) įregistruoja Nekilnojamojo turto registre, už tuos metus valstybinės žemės nuomos mokesčio nebemoka (moka žemės mokestį), tačiau jei asmuo įsigyja žemę liepos 1 d. ir vėliau, valstybinės žemės nuomos mokestį turi mokėti iki nuosavybės teisių įregistravimo Nekilnojamojo turto registre (nemoka žemės mokesčio).

51. Mokesčio mokėtojas, subnuomojantis valstybinę žemę trečiajam asmeniui, žemės nuomos mokestį moka šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

52. Mokesčio mokėtojas, gavęs mokesčio lengvatą (atleistas nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo arba jam buvo sumažintas mokestis), privalo pervesti į Administracijos surenkamąją banko sąskaitą subnuomininko jam sumokėtą žemės nuomos mokestį, apskaičiuotą šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

53. Jei mokesčio mokėtojas išnuomoja pastatus, statinius ar patalpas (ar kitaip leidžia jais naudotis) kitam asmeniui, jis privalo mokėti žemės nuomos mokestį, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.

54. Savivaldybės taryba mokesčio mokėtojui, pateikusiam motyvuotą prašymą ir reikalingus dokumentus, gali atidėti mokesčio mokėjimo terminą (nurodytą Savivaldybės tarybos sprendime) ir šiuo atveju jam neskaičiuojami mokesčio delspinigiai nuo mokesčio mokėjimo termino datos, nurodytos mokesčio deklaracijoje, iki mokesčio termino atidėjimo datos.

55. Taisyklių 54 punkte nurodytu atveju mokesčio mokėtojui išsiunčiama patikslinta arba nauja mokesčio deklaracija ir nurodomas naujas mokesčio sumokėjimo.

56. Žemės nuomos mokesčio įplaukos įtraukiamos į Savivaldybės biudžeto apskaitą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija.

 

V. MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS

 

57. Savivaldybėms yra suteikta teisė savo biudžeto sąskaita mažinti mokesčius, sumokamus į jų biudžetus. Asmenys savo prašymus dėl nuomos mokesčio už nuomojamą ar naudojamą valstybinę žemę lengvatų jiems suteikimo, t. y. atleidimo nuo mokesčio, mokesčio dalies sumažinimo, mokėjimo termino atidėjimo, turi pateikti Savivaldybės tarybai iki mokesčio sumokėjimo termino. Jie svarstomi Taryboje, gavus Komisijos fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti išvadas.

58. Fiziniams asmenims, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Palangos miesto savivaldybės teritorijoje ne trumpiau nei 1 (vienerius) metus, yra nustatoma nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, o taip pat už naudojimąsi valstybine žeme, nesudarius nuomos sutarties, mokesčio lengvata, taikant 0,06 ha neapmokestinamąjį nuomojamo / naudojamo žemės sklypo dydį, kai:

58.1. nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – ir I bei II grupės invalidai);

58.2. sukako senatvės pensijos amžius;

58.3. mokesčio mokėtojai yra nepilnamečiai vaikai iki 18 metų ir šių asmenų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje (einamųjų metų sausio 1 d.) nėra darbingų asmenų.

59. Tais atvejais, kai sklypo plotas viršija 0,06 ha dydį, mokestis mokamas tik už sklypo dalį, viršijančią nustatytą dydį.

60. Taikant mokesčio lengvatas pagal Taisyklių 58 punkte nurodytą neapmokestinamąjį žemės sklypo dydį, atsižvelgiama:
60.1. jeigu asmuo nuomoja ar naudoja kelis žemės sklypus Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, mokesčio lengvata pirmiausia taikoma apmokestinant sklypą, kuriame yra namų valda, po to apmokestinant kitus žemės sklypus, tačiau neviršijant vieno nustatyto neapmokestinamojo sklypo dydžio; 
60.2. jeigu asmuo nuomoja ar naudoja kelis žemės sklypus Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, kuriems nustatyti du (ar daugiau) skirtingi mokesčio tarifai, tai laikoma, kad tas asmuo toje savivaldybės teritorijoje turi du (ar daugiau) sklypus, o mokesčio lengvata taikoma tik vienam sklypui, kuriam apskaičiuotos lengvatos vertė yra didžiausia, tačiau neviršijant vieno nustatyto neapmokestinamojo sklypo dydžio (visiems žemės sklypams taikomas vienas neapmokestinamojo sklypo dydis).

61. Fiziniai asmenys, priskiriami prie nurodytų 58.1–58.3 punktuose asmenų ir norintys gauti mokesčio lengvatą, Rinkliavų skyrius turi pateikti: asmens dokumento, neįgalumą (invalidumą) ar darbingumo lygį patvirtinančio dokumento, senatvės pensininko pažymėjimo kopijas, pažymą apie šeimos sudėtį ir kitus reikalingus dokumentus.

2019 m. sausio 31 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-1 redakcija

 

62. Taikomas nuomos mokesčio už valstybinę žemę „nulinis“ mokesčio tarifas subjektams, Lietuvos Respublikos atitinkamais įstatymais atleistiems nuo šio mokesčio mokėjimo, bei valstybinei žemei, kuri naudojama asmenų pagrindinei veiklai ar paskirčiai:

62.1. nacionalinių parkų, regioninių parkų, kraštovaizdžio, kultūrinių, geologinių, geomorfologinių, botaninių, zoologinių, botaninių-zoologinių, hidrografinių ir pedologinių draustinių teritorijų ir jų apsaugos zonų žemei, išskyrus minėtose teritorijose esančias žemės ūkio naudmenas, taip pat užstatytų teritorijų, kelių ir vandenų užimtą žemę;

62.2. gamtos paminklų žemei, išskyrus užstatytų teritorijų ir kelių užimtą žemę;

62.3. kapinių ir laidojimo vietų ir jų apsaugos zonų žemei;

62.4. rezervatinių, specialios paskirties ir apsauginių miškų žemei;

62.5. valstybinių automobilių kelių juostų žemei (tiesiamo kelio ruožo žemei) ir valstybės įmonių (privataus subjekto išnuomotai valstybinei žemei, jei toje žemėje tiesiamas kelio ruožas, kuris bus įtrauktas į valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą) kelių tiesimo bei priežiūros pastatų, statinių ir įrenginių, šių įmonių transporto aptarnavimo statinių ir įrenginių užimtai žemei;

62.6. krašto apsaugos objektų užimtai žemei;

62.7. vandenviečių sanitarinės apsaugos griežto režimo zonų žemei, miesto nuotekų valymo įrenginių teritorijų su prie jų esančiomis dumblo laikymo aikštelėmis, nuotekų pumpavimo stočių ir šių objektų sanitarinių zonų žemei;

62.8. biudžetinių įstaigų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, naudojamai žemei;     

62.9. religinių bendruomenių, bendrijų užimtai žemei bei sklypams, priskirtiems prie joms sugrąžintų pastatų ir statinių;

62.10. labdaros organizacijų, asociacijų ir fondų, įsteigtų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, naudojamai žemei;

62.11. valstybės ir Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų naudojamai žemei;     

62.12. visuomenės poreikiams naudojamų sporto aikštynų, poilsio ir kultūros objektų užimamai žemei;   

62.13. valstybinių mokslo ir mokymo įstaigų, meno galerijų, muziejų užimamai žemei;

62.14. socialinių įmonių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą, neįgaliųjų draugijų jų veiklai naudojamai žemei;

62.15. viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar viena iš steigėjų yra Palangos miesto savivaldybė, naudojamai žemei;    

62.16. žemės sklypams, priskirtiems nekilnojamajam turtui, kurį valstybės įmonei Valstybės turto fondui perdavė valstybės valdžios ar valdymo institucijos ir Savivaldybė, iki šių objektų nuosavybės teisės perleidimo;

62.17. bendrojo naudojimo kelių užimtai žemei;

62.18. mėgėjiško sodo teritorijoje esančiai bendrojo naudojimo žemei;

62.19. daugiabučių (vieno ir daugiau aukštų) namų gyvenamosios paskirties butų ir patalpų savininkams, jeigu namui nėra nustatytas ir priskirtas žemės sklypas bei patvirtintas žemės sklypo planas;

62.20. Asmenų, pasirašiusių su Palangos miesto savivaldybe nekilnojamojo turto valdymo koncesijos sutartis, koncesijos metu nuomojamai pagal sudarytas žemės nuomos sutartis, arba naudojamai žemei.

63. Jeigu 62 punkte nurodytų pobūdžių valstybinė žemė (žemės plotai, sklypai) naudojama kitoms reikmėms, komercinei–ūkinei veiklai, valstybinės žemės nuomos mokestis turi būti mokamas bendra tvarka.

64. Juridiniai asmenys, nuomojantys ar naudojantys valstybinę žemę, nurodytą 62 punkte, pateikia Rinkliavų skyriui juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją ir dokumentus, patvirtinančius specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

2019 m. sausio 31 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-1 redakcija

 

65. Šiose Taisyklėse nustatytos mokesčio lengvatos netaikomos valstybinės žemės nuomininkams ir naudotojams, subnuomojantiems valstybinės žemės sklypus. Taip pat asmenims, kurių nuomojamos ar naudojamos valstybinės žemės sklypai (neatsižvelgiant į žemės paskirtį) buvo nustatyti kaip nenaudojami, apleisti ir neprižiūrimi, arba naudojami ne pagal paskirtį, asmenims, kurių nuomojamuose arba naudojamuose valstybinės žemės sklypuose esantis nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas (neatsižvelgiant į turto paskirtį) buvo nustatytas kaip nenaudojamas, apleistas ir neprižiūrimas (Administracija sudaro ir patvirtina tokių nustatytų valstybinės žemės sklypų bei nekilnojamojo turto sąrašus iki einamųjų metų spalio 1 d.).

66. Mokestis už nuomojamą (naudojamą) valstybinę žemę neskaičiuojamas ir nemokamas, jeigu neviršija 2 (dviejų) eurų (už visus nuomojamus ar naudojamus valstybinės žemės sklypus).

67. Nurodytos mokesčio lengvatos, patvirtinti mokesčio mažinimo koeficientai einamaisiais metais netaikomi mokesčio mokėtojams, kurie nustatytais terminais nesumokėjo ankstesniais metais apskaičiuoto mokesčio ir turi mokestines nepriemokas.

 

VI. MOKESČIO PERMOKOS ĮSKAITYMAS, GRĄŽINIMAS IR NURAŠYMAS

 

68. Pagal mokesčio apskaitos duomenis susidariusi mokesčio permoka ar klaidingai pervesta mokesčio įmoka grąžinama Administracijos direktoriaus įsakymu mokesčio mokėtojui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo gauto jo raštiško prašymo grąžinti permoką. Mokesčio mokėtojas prašyme turi nurodyti: fizinio asmens pavardę, vardą, asmens gimimo datą, įmonės pavadinimą (kodą), adresą, priežastį, dėl kurios susidarė mokesčio permoka, banko pavadinimą ir banko sąskaitos, į kurią turi būti pervedamos lėšos, numerį.

69. Prašymas grąžinti mokesčio permoką (arba įskaityti) turi būti pateiktas iki deklaracijos pateikimo termino kitam mokestiniam laikotarpiui. Laiku nepateikus prašymo (praleidus terminą prašymui pateikti) dėl mokesčio permokos grąžinimo, mokesčio permoka įskaitoma į būsimų metų mokestinį laikotarpį.

70. Tuo atveju, kai mokesčio mokėtojui yra apskaičiuoti delspinigiai už laiku nesumokėtą mokestį, grąžinama permoka yra mažinama apskaičiuota ir nesumokėta delspinigių suma.

71. Mokesčio permoka gali būti grąžinta (įskaityta), jeigu ji susidarė ne anksčiau kaip per einamuosius ir prieš juos einančius penkerius kalendorinius metus (skaičiuojama atgal nuo įskaitymo dienos, kai įskaitymas atliekamas mokesčio administratoriaus iniciatyva be atskiro mokesčio mokėtojo prašymo, o kai yra mokesčio mokėtojo prašymas, – skaičiuojama atgal nuo šio prašymo pateikimo dienos).

72. Mokesčio mokėtojui nepateikus prašymo grąžinti mokesčio permoką per nustatytą laikotarpį (5 metus), permoka pripažįstama pasibaigusia ir nurašoma iš mokesčio apskaitos Savivaldybės tarybos priimtu sprendimu dėl mokestinės permokos panaikinimo.

 

VII. MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS IŠIEŠKOJIMAS

 

73. Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, mokesčio mokėtojui (juridiniam asmeniui) dviem egzemplioriais siunčiamas skolos suderinimo aktas, pasirašytas Rinkliavų skyriaus vedėjo. Vienas akto egzempliorius lieka mokesčio mokėtojui, o kitas patvirtinamas ir grąžinamas mokesčio administratoriui. Negavus mokesčio mokėtojo patvirtinto suderinimo akto egzemplioriaus per nurodytą terminą – 30 kalendorinių dienų, mokesčio skolos dydis laikomas suderintu.

2019 m. sausio 31 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-1 redakcija

 

74. Teisė išieškoti mokestinę nepriemoką įgyjama kitą dieną, pasibaigus mokesčio sumokėjimo terminui. Mokesčio mokėtojams, laiku nesumokėjusiems mokesčio nepriemokos, Biudžeto skyrius parengia ir išsiunčia priminimus dėl mokestinės prievolės įvykdymo. Priminimas siunčiamas, jei įsiskolinimas didesnis kaip 5 (penki) eurai. Priminime nurodoma:

74.1. priminimo išrašymo data;

74.2. juridinio asmens pavadinimas ir kodas arba fizinio asmens pavardė, vardas, asmens kodas;

74.3. mokestinės nepriemokos suma;

74.4. terminas, per kurį mokesčio mokėtojas turi sumokėti nurodytą mokestinės nepriemokos sumą;

74.5. sąskaita, į kurią nurodyta mokestinė nepriemoka turi būti sumokėta;

74.6. pastaba, kad nesumokėjus priminime nurodytos nepriemokos, ji bus išieškoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

75. Priminimas siunčiamas paštu:

75.1. juridiniams asmenims – neregistruotu laišku;

75.2. fiziniams asmenims – registruotu laišku.

76. Nesumokėjus mokestinės nepriemokos per priminime nurodytą terminą, Rinkliavų skyrius pateikia skolininkų sąrašus Nacionalinei žemės tarnybai bei Administracijos Juridiniam ir personalo skyriui dėl mokesčio išieškojimo vykdymo teismine tvarka.

2019 m. sausio 31 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-1 redakcija

 

77. Mokesčio nepriemokos priverstiniam išieškojimui taikomas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatytas 5 metų senaties terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo teisės priverstinai išieškoti mokestį atsiradimo dienos.

 

VIII. MOKESČIO NEPRIEMOKOS PRIPAŽINIMAS BEVILTIŠKA IR PASIBAIGUSIA

 

78. Mokesčio mokėtojo mokestinė nepriemoka pripažįstama beviltiška, kai jos neįmanoma išieškoti dėl objektyvių priežasčių arba jos išieškoti priverstinai netikslinga ekonominiu ar socialiniu požiūriu:

78.1. fizinis asmuo yra miręs arba paskelbtas mirusiu ir nėra galimybės padengti mokestinės nepriemokos iš mirusio asmens palikimo, neatsiranda turto paveldėtojų arba jie neperima su valstybinės žemės nuoma susijusių teisių ir pareigų;

78.2. juridinis asmuo likviduotas, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai prievolę turi įvykdyti kiti asmenys;

78.3. juridinis asmuo bankrutavęs, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai prievolę turi įvykdyti kiti asmenys;

78.4. priverstinio išieškojimo išlaidos bus didesnės už mokestinę nepriemoką;

78.5. netikslinga priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką iš fizinių asmenų, jeigu jų sunki ekonominė (socialinė) padėtis ir asmeniui reikalinga valstybės parama (neįgalus asmuo, bedarbis, pensinio amžiaus asmuo, kuriam reikalingas gydymas, gauna socialines pašalpas ir neturi privalomojo registruoti turto,) arba tokia parama jau teikiama;

78.6. suėjo teisės aktais nustatytas mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas.

79. Mokesčio prievolei pripažinti beviltiška turi būti surinkti tai įrodantys dokumentai (dokumentų nuorašai, registrų tvarkytojų, su kuriais mokesčio administratorius yra sudaręs sutartis, duomenų bazių išrašai):

79.1. fizinio asmens mirties faktą patvirtinantys dokumentai (asmens mirties liudijimas ar užsienio valstybės institucijos išduotas atitinkamas dokumentas) arba fizinio asmens paskelbimo mirusiu faktą patvirtinantys dokumentai (teismo, notaro ar kitos valstybinės institucijos išduoti dokumentai), arba jų kopijos;

79.2. faktą (jeigu tai įmanoma nustatyti), kad skolininko palikto turto arba kad paveldėtojo turto (kai už turto palikėjo skolas visu savo turtu atsako paveldėtojas) nepakanka skoloms susigrąžinti, bei faktą, kas yra skolininko paveldėtojai, teisių ir pareigų perėmėjai nurodantys ir patvirtinantys dokumentai (teismo, notaro ar kitos valstybinės institucijos išduoti dokumentai) arba jų kopijos;

79.3. VĮ Registrų centro dokumentas, įrodantis likviduoto asmens išregistravimą iš Juridinių asmenų registro, kai nėra jo skolų teisių ir pareigų perėmėjų, arba kad likviduotas asmuo neturėjo pakankamai turto skoloms susigrąžinti (teismo, notaro ar kitos valstybinės institucijos išduoti dokumentai) arba jų kopijos;

79.4. faktą, kad skolininkas yra bankrutavęs ir nėra pakankamai turto skoloms susigrąžinti, teismo, notaro, bankroto administratoriaus ar kitos valstybinės institucijos išduoti dokumentai arba jų kopijos;

79.5. faktą, kad skolų (skolininko teisių ir pareigų) perėmėjai – juridiniai asmenys patys yra nemokūs ir neturi privalomo registruoti turto patvirtinantys dokumentai (teismo, notaro ar kitos valstybinės institucijos dokumentai) arba jų kopijos;

79.6. Fizinių asmenų, priskiriamų prie nurodytų 78.5 punkte asmenų, asmens dokumentas, neįgalumą (invalidumą) ar darbingumo lygį patvirtinantys dokumentai, Darbo biržos pažyma, senatvės pensininko pažymėjimas, Socialinės rūpybos skyriaus pažyma apie skiriamą pašalpą, pažyma apie šeimos sudėtį ir kiti dokumentai arba jų kopijos.

80. Mokesčio mokėtojo mokestinė nepriemoka pripažįstama beviltiška Savivaldybės tarybos priimtu sprendimu. Savivaldybės tarybai pateikiama motyvuota išvada, kodėl siūloma mokesčio mokėtojų mokestinę nepriemoką pripažinti beviltiška ir pridedami tai pagrindžiantys dokumentai arba jų kopijos. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintos beviltiškos mokestinės nepriemokos laikomos pasibaigusiomis bei nurašomos iš mokesčio apskaitos duomenų.

81. Tuo atveju, kai mokesčio mokėtojo turima mokestinė nepriemoka neviršija 10 (dešimt) eurų bei asmuo nenuomoja (nenaudoja) valstybinės žemės (neturi jokio nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio valstybinėje žemėje) ilgiau nei 2 (du) ankstesnius mokestinius laikotarpius, tokios skolos Savivaldybės tarybos sprendimu pripažįstamos beviltiškomis, pasibaigusiomis, netaikant reikalavimo turėti skolos beviltiškumą įrodančius dokumentus, ir nurašomos iš mokesčio apskaitos duomenų.

82. Mokesčio prievolė pasibaigia, kai:

82.1. įvykdoma mokesčio prievolė;

82.2. mokesčio mokėtojo mokestinė nepriemoka priverstinai buvo išieškota;

82.3. mokesčio mokėtojas atleidžiamas nuo mokesčio prievolės vykdymo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais;

82.4. mokesčio mokėtojas atleidžiamas nuo mokesčio prievolės vykdymo Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

83. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo kontrolę vykdo Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

84. Informacija apie nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėjimo terminus, tarifus ir kita su nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimu susijusi informacija skelbiama vietinėje spaudoje bei Palangos miesto savivaldybės interneto puslapyje www.palanga.lt.

85. Palangos miesto savivaldybės nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo veiksmai, neaprašyti šiose Taisyklėse, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais nuomos mokesčio už valstybinę žemę klausimus reglamentuojančiais teisės aktais.

86. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos ar panaikinamos Savivaldybės tarybos sprendimu.

87. Mokesčio mokėtojai turi teisę spręsti mokestinius ginčus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

________________________________

 

Į pradžią