Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-16 2011-01-17
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL DIREKTORIAUS 2010 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. A1-150 PAKEITIMO

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DIREKTORIAUS 2010 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. A1-150 PAKEITIMO

 

2011 m. sausio 17 d. Nr. A1-16

Palanga

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174) 85 straipsnio 2 dalimi,

 k e i č i u Palangos miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 150:

 1. 9.10 punktą ir jį išdėstau taip:

 „9.10. numatomo pirkimo vertė (toliau tekste – pirkimo vertė) – numatomo pirkimo vertė yra perkančiosios organizacijos numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas sutarties pasirinkimo ir pratęsimo galimybes. Pirkimo vertė skaičiuojama pirkimo pradžiai, atsižvelgiant į visas to paties tipo prekių ar paslaugų arba tam pačiam objektui skirtas darbų pirkimo sutarčių vertes. Kai perkančioji organizacija numato prizus ir (ar) kitas išmokas kandidatams ar dalyviams, ji apskaičiuodama numatomo pirkimo vertę turi į tai atsižvelgti.“

 2. 75 punktą ir jį išdėstau taip:

 „75. Perkančioji organizacija apie pasiūlymų eilę nedelsdama turi pranešti kiekvienam pasiūlymą pateikusiam dalyviui raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (paštu, faksu arba elektroniniu paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis), išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio).“

 3. 79.4 punkte po skaičiaus ir santrumpos „10 000 Lt“ įrašau žodžius „(be pridėtinės vertės mokesčio)“ ir šį punktą išdėstau taip:

 „79.4. kai pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Lt. (be pridėtinės vertės mokesčio).“

 4. 85 punkte po skaičiaus ir santrumpos „10 000 Lt“ įrašau žodžius „(be pridėtinės vertės mokesčio)“ ir šį punktą išdėstau taip:

 „85. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio) ir sutartinių įsipareigojimų vykdymas nėra užtikrinamas CK nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.“

 5. 86 punktą ir jį išdėstau taip:

 „86. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio). Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių pirkimo sutarties sąlygų, kurių keitimo

aplinkybių atsiradimo pirkimo sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nė viena iš pirkimo sutarties šalių.“

 6. 88 punkte po skaičiaus ir santrumpos „10 000 Lt“ įrašau žodžius „(be pridėtinės vertės mokesčio)“ ir šį punktą išdėstau taip:

 „88. Preliminarioji sutartis gali būti sudaroma tik raštu, ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui. Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pagrindinė sutartis, atliekant prekių ir paslaugų pirkimus, kurių pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), gali būti sudaroma žodžiu. Tuo atveju, kai pagrindinė sutartis sudaroma žodžiu, Taisyklių 91–95 punktuose nustatytas bendravimas su tiekėjais gali būti vykdomas žodžiu.

 7. 125 punkte po skaičiaus ir santrumpos „10 000 Lt“ įrašau žodžius „(be pridėtinės vertės mokesčio)“ ir šį punktą išdėstau taip:

 „125. Perkančioji organizacija, prašydama pateikti pasiūlymus, privalo kreiptis į ne mažiau kaip 3 tiekėjus, kai pirkimo sutarties vertė viršija 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio) (pirkimas laikomas įvykusiu, jei gautas nors vienas pasiūlymas, atitinkantis konkurso sąlygų reikalavimus), ir“.

 8. 172 punkte po skaičiaus ir santrumpos „10 000 Lt“ įrašau žodžius „(be pridėtinės vertės mokesčio)“ ir šį punktą išdėstau taip:

 „172. Atliekant mažos vertės pirkimus apie kiekvieną pirkimą, išskyrus atvejus, kai šiose Taisyklėse nustatyta tvarka pirkimas atliekamas apklausos būdu, apklausiant vieną (konkretų) tiekėją arba sutarties vertė neviršija 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), skelbiama perkančiosios organizacijos interneto svetainėje.“

 9. 175.1 punkte po skaičiaus ir santrumpos „10 000 Lt“ įrašau žodžius „(be pridėtinės vertės mokesčio)“ ir šį punktą išdėstau taip:

 „175.1. pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio)“.

 10. 2 priedą:

 10.1. vietoj žodžių „(Viešojo pirkimo organizatoriaus ar eksperto vardas ir pavardė)“ įrašau žodžius „(Viešojo pirkimo komisijos pirmininko, nario, organizatoriaus ar eksperto arba kito asmens vardas ir pavardė)“;

 10.2. nešališkumo deklaracijos pavadinime po žodžio „EKSPERTO“ įrašau žodžius „ARBA KITO ASMENS“;

 10.3. 1 punkte po žodžio „eksperto“ įrašau žodžius „arba kito asmens“;

 10.4. 8 pastraipoje po žodžio „ekspertu“ įrašau žodžius „arba kitu asmeniu“.

 11. 3 priedą:

 11.1. vietoj žodžių „(Viešojo pirkimo organizatoriaus ar eksperto vardas ir pavardė)“ įrašau žodžius „(Viešojo pirkimo komisijos pirmininko, nario, organizatoriaus ar eksperto arba kito asmens vardas ir pavardė)“;

 11.2. konfidencialumo pasižadėjimo pavadinime po žodžio „EKSPERTO“ įrašau žodžius „ARBA KITO ASMENS“;

 11.3. 1 pastraipoje po žodžio „ekspertu“ įrašau žodžius „arba kitu asmeniu“.

 

Direktorius                                                                                                               Valerijus Kuznecovas

______________

 

 

Į pradžią